§1 - Navn og Formål
§2 - Typer medlemsskap og medlemskontigent
§3 - Regler for behandling av andre mennesker ved HaugalandLUG's 
   arrangementer, på HaugalandLUG's IRC kanal og på HaugalandLUG's 
   e-postliste
§4 - Regler for vedtekter på møter
§5 - Regler for valg av leder, nestleder eller sekretær
§6 - Lederen, nestlederen og sekretærens oppgaver
§7 - HaugalandLUGs forhold til andre foreninger
===============================================================================

§1 - Navn og Formål
-------------------

	§1a - Navn
	- - - - - -
Foreningens navn er HaugalandLUG, som står for:
- Haugaland Linux Users Group
 og
- Haugaland Linuxbrukergruppe

HDLUG er den offesielle forkortelsen for HaugalandLUG.

	§1b - Formål
	- - - - - - -
HaugalandLUG har følgende formål:
- Å tilby en møteplass hvor brukere av GNU/Linux operativsystemet (og
  andre Un*x varianter, herunder FreeBSD) møtes og sosialisere
- Å hjelpe de som trenger det med GNU/Linux
- Å dele kunnskap med hverandre
- Å spre informasjon om GNU/Linux
- Å spre informasjon om åpne standarder
- Å jobbe aktivt med å øke kunnskap og bruk av GNU/Linux hos 
 privatpersoner, bedrifter og staten (herunder skoleverket)

-=-

§2 - Typer medlemsskap og medlemskontigent
------------------------------------------
§2a - Typer medlemsskap
§2b - Medlemskontigent
§2c - Personopplysninger

	§2a - Typer medlemsskap
	- - - - - - - - - - - -
HaugalandLUG har to forskjellige typer medlemsskap:

1) Vanlig medlem. Har full stemmerett (jfr. §4a-3), rett til gratis
  adgang til alle arrangementer og LUG samlinger.
2) Støttemedlem. Har ikke stemmerett (jfr. §4a-4), er først og fremst
  dersom du ikke har tid til å være aktivt medlem (f.eks. pga. at du ikke
  bor på Haugalandet for tiden). Du vil ha rett til gratis adgang til
  2 arrangementer i året.

	§2b - Medlemskontigent
	- - - - - - - - - - - -
1) Vanlig medlem: 100kr for ett års medlemsskap, du kan kun betale for
  ett år om gangen.
2) Støttemedlem: 30-50+kr for ett år. Du kan betale fra 30kr til 90kr
  (valgfritt). Kan oppgraderes til vanlig medlem ved å betale det gjenværende
  beløpet slik at det blir 100kr totalt.

	§2c - Personopplysninger
	- - - - - - - - - - - - -
I utgangspunktet blir e-post adressene og navnene til alle medlemmer gjort
tilgjengelig på internettsiden til HaugalandLUG. Men dersom det er ønskelig
kan en person gi beskjed om en eller flere av de følgende:
1) At e-post adressen ikke skal gjøres tilgjengelig
2) At navnet ikke skal gjøres tilgjengelig
	2a) Da vil det bli brukt et alias/nick/kallenavn istedenfor
3) Hvis navnet ikke skal gjøres tilgjengelig å: ikke gjøre alias/nick/kallanavn
  tilgjengelig heller
	3a) Da vil det stå "ANONYM" på den fritt tilgjengelige medlemslisten

4) Ingen andre opplysninger som adresse, telefonnummer osv. vil bli gjort
tilgjengelig for andre enn leder, nestleder og sekretær dersom dette er
ønskelig. Ingen andre opplysninger vil bli gjort tilgjengelig på internettsiden.

-=-

§3 - Regler for behandling av andre mennesker ved HaugalandLUG's
   arrangementer, på HaugalandLUG's IRC kanal og på HaugalandLUG's
   e-postliste
---------------------------------------------------------------------
§3a - Generelle regler
§3b - Generell folkeskikk
§3c - "Distro wars"
§3d - Hendelser mellom medlemmer utenfor HaugalandLUG
§3e - Følger ved brudd

	§3a - Generelle regler
	- - - - - - - - - - - -
1) Reglene og alle vedtektene i dette dokumentet gjelder for
  ALLE TYPER MEDLEMMER. Inkludert leder, nestleder og sekretær.

	§3b - Generell folkeskikk
	- - - - - - - - - - - - -
Det forventes at medlemmer følger allment akseptert generell folkeskikk.
Dette inkluderer, men er ikke begrenset til:
1) Ingen rasisme
	- Herunder diskriminering pga. bl.a. hudfarge, nasjonalitet, 
	 kjønn, seksuell legning, religion mm.
2) Ingen mobbing
	- All mobbing er forbudt.
	 Vennlig erting er akseptert så lenge den som blir ertet
	 "tåler" det. Med en gang erting går ut over en persons
	 følelser er det over grensen og uakseptabel oppførsel.
3) Å behandle hverandre med respekt
4) Å la _ALLE_ være en del av fellesskapet, ingen skal bli stengt ute.
5) Alle skal gjøre sitte beste for å gjøre miljøet i HaugalandLUG best
 mulig.

	§3c - "Distro wars"
	- - - - - - - - - -
Såkalte distro kriger (el. "Distro wars") er tillatt til en viss grad. 
Så lenge det kun er vennelig spøking med hvilken distro som er best går 
det greit. Men som nevnt i §3a er det helt uakseptabelt når dette går 
utover en annen person på en negativ måte.

Distro kriger er heller ikke tillatt når det er gått over til:
- Krangling
- Irritasjon
- Sakløs argumentasjon eller ingen argumentasjon

Medlemmer rådes til å ikke starte noen skikkelige distro kriger, saklig 
diskusjon om hvilken distribusjon som er best er selvfølgelig tillatt.
Men ha i tankene at alle har hver sin smak og at det ikke finnes noen
ultimat distribusjon.

Alt som står her gjelder selvfølgelig også for "Emacs VS vim VS nano" 
etc.

	§3d - Hendelser mellom medlemmer utenfor HaugalandLUG
	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Reglene her gjelder naturligvis ikke når medlemmene er utenfor 
HaugalandLUG, men dersom en konflikt utenfor HaugalandLUG går utover noe 
som helst innenfor HaugalandLUG på en negativ måte vil alt som står her 
gjelde. HaugalandLUG skal være et best mulig miljø å oppholde seg i.

Handlinger utført som følge av noe som skjedde innenfor HaugalandLUG vil 
også gå inn under disse reglene.

	§3e - Følger ved brudd
	- - - - - - - - - - - -
Brudd på disse reglene kan føre til:
1) Advarsel
2) Utestenging fra HaugalandLUG over mindre eller lengre tid
	- Herunder en eller flere av de følgende:
		2a) Arrangementer (Samlinger, installfester, kurs osv.)
		2b) IRC Kanalen #HaugalandLUG på freenode
		2c) Mailinglisten haugalandlug [AT] bzz [DOT] no
		2d) Full utestengelse fra HaugalandLUG
3) Permanent utestengelse fra HaugalandLUG
	3a) Permanent utestengelse krever at alle medlemmer
	  stemmer for dette på et møte.
	3b) Dersom en person blir utestengt fra HaugalandLUG permanent
	  vil han/hun ikke kunne bli medlem av HaugalandLUG på
	  minimum 25 år.
		- Ved utestengelse i mindre enn 25år gjelder §3d-2

Dette er kun eksempler på følger brudd kan føre til.

-=-

§4 - Regler for vedtekter på møter
----------------------------------
§4a - Generelle regler
§4b - Regler ved fysiske møter
§4c - Regler ved IRC møter

	§4a - Generelle regler
	- - - - - - - - - - - -
1) Alle som er standard medlem av HaugalandLUG har stemmerett ved møter.
2) En sak vil bli vedtatt dersom 2/3 av de tilstedeværende 
  stemmer for.
3) Dersom det er ønskelig, eller avstemningen er 
  følelsesladd/sensitiv SKAL avsteminingen være helt anonym
  (så langt det er mulig)
	3a) Dersom det ikke er ønskelig eller nødvending trenger det 
	ikke være anonymt.
	3b) Det holder at et medlem ønsker at avsteminingen skal være
	anonym for at dette skal gjøres.
	3c) Dersom avsteminingen er anonym er det IKKE TILLATT å 
	diskutere hva DU stemte hverken før eller etter avsteminigen.
		- Det er selvfølgelig lov å diskutere emnet.
		- Dette for å unngå at noen klarer å resonere seg frem
		 til hva en person stemte.
3) Alle vanlige medlemmer har stemmerett
4) Støttemedlemmer har ikke stemmerett
5) For å endre disse vedtektene må det være på et fysisk møte med 2/3
  støtte (jfr. §4a-1)
	5a) §4b-3 kan brukes i spesielle tilfeller.
6) Ved likt antall stemmer har lederen dobbeltstemme.

	§4b - Regler ved fysiske møter
	- - - - - - - - - - - - - - - -
1) En sak kan kun bli vedtatt dersom 6 eller flere medlemmer stemmer.
	1a) Men dersom det er 6 medlemmer oppmøtt og en eller flere
	  velger å ikke stemme vil avstemingen gjelde, så lenge
	  4 eller flere av de oppmøtte stemmer.
	1b) Denne regelen gjelder IKKE dersom det er et møte i en
	  arbeidsgruppe

	§4c - Regler ved IRC møter
	- - - - - - - - - - - - - -
1) Dersom anonym avstemning er ønskelig SKAL et fysisk møte arrengeres
2) En sak kan kun bli vedtatt dersom 6 eller flere medlemmer stemmer
	2a) Dersom noen vil unnlate å stemme SKAL et fysisk møte 
	  arrengeres. Dette fordi folk til tider forlater maskinen
	  og det noen ganger er vanskelig å vite om noen bare er 
	  "away" eller om de unnlater å stemme.
	2b) Denne regelen gjelder IKKE dersom det er et møte i en
	  arbeidsgruppe
3) Saker som er veldig viktige for HaugalandLUG kan KUN stemmes på
  via IRC dersom dette er HELT OG ABSOLUTT NØDVENDIG for
  at andre regler kan holdes eller for at HaugalandLUG skal
  kunne fortsette å eksistere.
	3a) Fritak fra §4a-3

	§4d - Utestengelse fra HaugalandLUG
	- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Personer kan kun utestenges fra HaugalandLUG dersom de har brutt reglene
under §3 (se spesielt §3e). Dette innebærer bl.a at:
- Ingen kan stemmes ut fra HaugalandLUG for å være inaktive
  - Men dersom en Leder, Nestleder eller Sekretær er inaktive SKAL
   det velges en ny Leder, Nestleder eller Sekretær.
   (men de skal ikke utestenges fra HaugalandLUG).
- Kun grove brudd kan føre til kortere eller lengre utestengelse.
- Utestengelse fra IRC kanalen gjelder ikke under disse reglene dersom
 personen ikke er medlem av HaugalandLUG.

-=-

§5 - Regler for valg av leder, nestleder eller sekretær
-------------------------------------------------------
§5a - Generelle regler
§5b - Spesielle regler ved valg av leder
§5c - Spesielle regler ved valg av nestleder
§5d - Spesielle regler ved valg av sekretær
§5e - Spesielle regler ved valg av NY leder, nestleder eller sekretær
   før neste årsmøte.

	§5a - Generelle regler
	- - - - - - - - - - - -
1) Det skal utføres valg av leder, nestleder og sekretær en gang i året
  ved årsmøte.
	1a) Gjelder fra og med år 2005 dersom HaugalandLUG er etablert
	  og ute av "oppstartsfasen".
2) Leder, nestleder og sekretær velges på vanlig måte med reglene under
  §4
3) Dersom et medlem blir valgt som leder, nestleder eller sekretær
  og ikke ønsker det SKAL DETTE TAS HENSYN TIL.
	3a) Det skal ikke stilles spørsmål om "hvorfor" eller lignende.
	  Et "nei" skal godtas helt uten videre diskusjon,
	  og en omstemming skal utføres.

	§5b - Spesielle regler ved valg av leder
	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1) For å kunne bli leder i HaugalandLUG må en person ha vært medlem
  i minst 6 måneder.

	§5c - Spesielle regler ved valg av nestleder
	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1) For å kunne bli nestleder i HaugalandLUG må en person ha vært medlem
  i minst 4 måneder.

	§5d - Spesielle regler ved valg av sekretær
	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1) For å kunne bli sekretær i HaugalandLUG må en person ha vært medlem
  i minst 3 måneder.

	§5e - Spesielle regler ved valg av NY leder, nestleder eller 
	   sekretær før neste årsmøte
	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1) Alle som har vært medlem i minst 2 måneder kan foreslå valg av ny
  leder, nestleder eller sekretær.
2) En NY leder velges på vanlig måte ved bruk av reglene under §4
  med følgende unntak:
	2a) Det må være 2/3 støtte av ALLE AKTIVE MEDLEMMER
	  ikke 2/3 støtte fra alle oppmøtte på møtet.
3) En NY nestleder eller sekretær velges på vanlig måte ved bruk av 
  reglene under §4.
4) En NY leder kan kun velges hver 6 måned med 2/3 støtte
	4a) Dersom en ny leder skal velges før 6 måneder er gått
	  må det være støtte fra samtlige medlemmer i HaugalandLUG
	  utenom nestlederen og sekretæren.
-=-

§6 - Lederen, nestlederen og sekretærens oppgaver
-------------------------------------------------
§6a - Generell informasjon
§6b - Lederens oppgaver
§6c - Nestlederens oppgaver
§6d - Sekretærens oppgaver

	§6a - Generell informasjon
	- - - - - - - - - - - - - -
1) Hverken lederen, nestlederen eller sekretæren skal være betalt for
  sitt arbeid i HaugalandLUG.
2) Følgende utgifter for leder, nestleder eller sekretær kan bli
  dekket av HaugalandLUG dersom medlemmene godtar det ved en
  avstemining som følger §4. Hvert enkelttilfelle skal vurderes.
	2a) Transport fra og til viktige møter med andre organisasjoner
	2b) Telefonregning dersom utgiftene er over 100kr
		- Hele telefonregningen skal IKKE BETALES!
		 Bare de delene som har med HaugalandLUG å gjøre.
	2c) Dersom andre utgifter skal dekkes, må dette bli tatt opp som
	  sak på et møte og stemmes på for å bli lagt til her.
3) Dersom en leder blir kastet ut eller på annen måte må forlate
  HaugalandLUG umiddelbart vil nestleder være fungerende leder
  inntil et møte hvor en ny leder velges blir arrangert.
	3a) Et slikt møte skal arrangeres raskest mulig
	  og innen 2 måneder.
4) Dersom en nestleder blir kastet ut, på annen måte må forlate
  HaugalandLUG umiddelbart eller er fungerende leder vil sekretæren 
  være fungerende nestleder inntil ny nestleder kan velges.
	4a) Dersom nestlederen er fungerende leder skal en ny nestleder
	  kun velges dersom nestlederen blir valgt som permanent
	  leder.
	4b) Dersom nestlederen blir kastet ut eller på annen måte må
	  forlate HaugalandLUG umiddelbart skal det arrangeres et møte
	  hvor en ny nestleder blir valgt raskest mulig og innen
	  2 måneder.
5) Dersom en sekretær blir kastet ut eller på annen måte må forlate
  HaugalandLUG umiddelbart skal en ny sekretær velges på neste
  møte - det trengs ikke å holdes et ekstraordinært møte.

	§6b - Lederens oppgaver
	- - - - - - - - - - - -
Lederens oppgaver i HaugalandLUG er bl.a.:
1) Å lede møter
	1a) Være ansvarlig for avstemninger
	2b) Være ordstyrer
2) Å sørge for at alle regler blir holdt
3) Snakke med presse dersom dette er nødvendig
4) Være primær kontaktperson for HaugalandLUG


	§6c - Nestlederens oppgaver
	- - - - - - - - - - - - - -
Nestlederens oppgaver i HaugalandLUG er bl.a.:
1) Å være stedfortreder for lederen ved møter
2) Sørge for at regler blir holdt
3) Hjelpe med lederens oppgaver

	§6d - Sekretærens oppgaver
	- - - - - - - - - - - - - -
Sekretærens oppgaver i HaugalandLUG er bla.a.:
1) Å være ordstyrer og ansvarlig for avstemninger på møter dersom verken
  lederen eller nestlederen kan møte.
	1a) Dette ER IKKE det samme som å være stedfortreder.
2) Skrive referater fra møter
	2a) Referatet skal godkjennes av lederen før det sendes ut
3) Assistere lederen og nestlederen i deres oppgaver

§7 - HaugalandLUG's forhold til andre foreninger
-------------------------------------------------
§7a - NUUG
§7b - NLC
§7c - Andre

	§7a - NUUG
	- - - - - -
HaugalandLUG har ikke noe offesielt forhold til NUUG, men er takknemelig
for lån av webserver og DNS.

	§7b - NLC
  	- - - - -
HaugalandLUG er ikke medlem av NLC.

	§7c - Andre
	- - - - - -
HaugalandLUG skal forholde seg nøytral i forhold til andre foreninger så
godt det er mulig.
Dette innebærer å ikke prioritere noen foreninger foran andre.